Rómske deti dostali šancu na lepšie vzdelávanie

Text: partnerský obsah | Publikované: 30. marca 2018

Mnohé rómske deti s nezáujmom navštevujú základnú školu a len niekoľko jednotlivcov navštevuje stredné školy. Organizácia Centrum Koburgovo, n.o. si túto alarmujúcu situáciu v oblasti vzdelávania detí v Trnave uvedomuje, veď v poslednom období takmer žiadne dieťa z marginalizovanej rómskej komunity nenavštevovalo materskú školu.


Vďaka projektu „Nová šanca na lepšie vzdelanie“, ktorý opäť podporila Nadácia pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom 2017, sa však podarilo zvýšiť šance rómskych detí na úspešný vstup do vzdelávacieho procesu.

Cieľmi projektu bola pomoc pri začleňovaní detí do materských, základných a stredných škôl, podpora rodín v nepriaznivej sociálnej situácii a odstraňovanie bariér medzi rôznymi sociálnymi skupinami detí.

V priebehu školského roka 2017/2018 realizovali ľudia z Centra Koburgovo každý deň prípravné krúžky deťom v predškolskom a školskom veku, ktoré žijú v prostredí rómskej komunity na sídlisku Linčianska v Trnave.

Cieľom krúžkov bolo pripraviť lepšie podmienky na zmysluplné trávenie voľného času, podporovať rómsku kultúru a rozvíjať talenty, zručnosti a sociálne kompetencie detí.

Rodičom ponúkli pomoc pri začleňovaní svojich detí do vzdelávacích zariadení formou sociálneho poradenstva a sprevádzaním detí do predškolského zariadenia Krizáčik, ktoré prevádzkuje Krízové stredisko v spolupráci s Centrom Koburgovo, n.o.

Vďaka tejto činnosti sa pracovníkom podarilo priblížiť k rodinám ohrozeným sociálnym vylúčením. Pri práci s deťmi sa zameriavali nielen na rozvoj tvorivosti a kompetencií detí, ale aj na pomoc rodičom pri vstupe do formálnych vzdelávacích zariadení. Tieto prechodové situácie predstavujú pre mnohé deti ťažké a krízové momenty. Preto sa im snažili pomôcť lepšie zvládnuť tieto okamihy.

V porovnaní s obdobím na začiatku ich činnosti je vidieť obrovský pokrok v záujme detí zapájať sa do rôznych voľnočasových aktivít a stále väčšiu angažovanosť rodičov v oblasti výchovy svojich detí a pozitívnejší prístup vo vzťahu ku školám.

Aj keď je treba rátať s rizikami vyplývajúcimi z toho, že klienti žijú v sociálne vylúčenom prostredí a tomu prispôsobujú aj svoje stratégie a jednanie.

To znamená, že aj keď môže nastať určité zlepšenie situácie v jednej oblasti, je možné očakávať zhoršenie v inej. Preto sa pracovníci organizácie snažia v spolupráci s ďalšími organizáciami v Trnave presadzovať a vytvárať podmienky na to, aby sa mohli tieto aktivity realizovať stále vo väčšom rozsahu.

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska zo zbierky Hodina Deťom.

a