Aby sa deti hrali bezpečne

Text: Oludoch.sk | Foto: Centrum Koburgovo | Publikované: 30. marca 2019

Nie všetky deti majú možnosť po škole sa hrať v bezpečnom prostredí, či navštevovať krúžky a organizované športové aktivity. Práve týmto deťom však pomáhal aj tento rok projekt Škola v maringotke.

Projekt bol zameraný na deti, ktoré nemali vo svojom okolí bezpečný priestor, kde by sa mohli hrať a rozvíjať. Vo voľnom čase sa mnohí bezcieľne potulovali po ulici a hrali bez dozoru. Vďaka podpore projektu mali deti možnosť navštevovať predškolské a nízkoprahové krúžky. Pracovníci sa zameriavali nielen na rozvoj tvorivosti a kompetencií detí, ale aj na pomoc pri zvládaní požiadaviek školy.

Projekt „Škola života v maringotke“ realizovali pracovníci a dobrovoľníci organizácie Centrum Koburgovo, n.o. v školskom roku 2018/2019 a opäť ho podporila Nadácia pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom 2018.

Deti nadobudli sociálne zručnosti prostredníctvom aktivít zameraných na rozvoj empatie, vzájomnej komunikácie, vyjadrovanie svojho názoru, rešpektovanie názorov iných, konštruktívne riešenie konfliktov, zásady slušného správania a dodržiavanie pravidiel, vyjadrovanie svojich požiadaviek, utvrdzovanie vedomostí a zručností nadobudnutých v škole.

Deťom sa tiež pomáhalo pri príprave na školské vyučovanie. Realizovali sa činnosti, ktoré prispievajú k podpore zdravej identity a rozvoju talentov. Sociálni pracovníci poskytovali rodičom poradenstvo priamo v domácom prostredí, ktoré bolo zamerané na pomoc s výchovou detí a na prevenciu pred sociálnopatologickými javmi.

Rodičia sa stali spolutvorcami aktivít pre deti. Vďaka tejto činnosti sa pracovníkom organizácie podarilo priblížiť k deťom ohrozeným sociálnym vylúčením, znížiť inštitucionálne bariéry v školskom prostredí a bariéry súvisiace so životom v sociálne vylúčenom prostredí. Viacero detí úspešne absolvovalo materskú školu, školáci dosiahli lepšie výsledky v školách a v rodinách sa zvýšila životná úroveň.

Počas realizácie projektu sa podarilo nájsť vhodný komunitný priestor v prirodzenom prostredí detí, kde je možné aj v budúcnosti pravidelne realizovať aktivity s deťmi, rozvíjať ich schopnosti, talent a kompetencie.

Centrum Koburgovo, n.o. sa bude za aktívnej participácie rodičov starať o tento priestor, čím prispeje nielen k skvalitneniu životného prostredia detí, ale aj k zvýšeniu šancí na ich lepší život.
Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska zo zbierky Hodina Deťom.

O Centre Koburgovo
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecnoprospešné služby Centrum Koburgovo, n.o. už od roku 2013 vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Pripravuje preventívne programy a aktivity zamerané na predchádzanie sociálnej vylúčenosti rodín, ktoré žijú v Trnave. Jedným z hlavných cieľov je zvýšenie šancí rómskych detí na úspešný vstup do vzdelávacieho procesu. Organizácia sa tento cieľ snaží dosiahnuť prostredníctvom realizácie aktivít zameraných na pomoc pri začleňovaní detí do materských, základných a stredných škôl, na podporu rodín v nepriaznivej sociálnej situácii, zapájanie rodičov do aktivít, na osvetu majority a sieťovanie pomáhajúcich organizácií v Trnave.

a